opc_loader

Leeftijdcontrole

Om de inhoud van deze pagina te bekijken dient u 18 jaar of ouder te zijn, bent u dat?
Ja Nee
Gastenboek
ton dassen 
Ongevraagd andere i-sigaret gestuurd en ook...
theo emmen 
bedankt sigarenwinkelarnouts voor de snelle...
Jean Cremers 
Prima service en levering!
theo emmen 
bedankt voor de snelle levering tot de...
Reinardie Snijder 
Koop nooit een Zorr Filly voortdurend...
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees

Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees

Katerstraat 54

4881 AS Zundert 

Nederland 

e-mail: info@sigarenwinkelarnouts.nl

tel:+31 (0)76-8501667

Kamer van Koophandel nummer 200141200000 (Breda)

BTW nummer 801629172B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  gevestigd te Zundert, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen en te downloaden, zie: www.sigarenwinkelarnouts.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees worden afgeweken.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite www.sigarenwinkelarouts.nl

1.6 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees zijn vrijblijvend en Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees.. Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Deze zijn te verdelen in drie categorieën. U kunt uw bestelling vooruit betalen via iDEAL of per bankoverschrijving, of u kunt contant of per pin betalen bij ophalen van de bestelling op de locatie Katerstraat 54 te Zundert (Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees).

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijd van de bestelling  (mits de betaling binnen is) is  circa 2 weken. Kunnen wij echter door omstandigheden niet aan de levertijd voldoen, dan krijgt u hier ook een bericht over. U wordt dan gevraagd, of de bestelling moet worden door gezet!

4.2 De levering van de producten geschiedt aan het door u in de bestelling vermelde adres.

4.3 De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat u de bestelling ontvangt. Binnen deze 14 dagen kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren via info@sigarenwinkelarnouts.nl. De producten kunt u voor eigen rekening retourneren naar: Sigarenwinkelarnouts.nl, Katerstraat 54, 4881 AS Zundert, Nederland. De producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.

Artikel 5. Garantie

5.1 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees garandeert dat de te leveren zaken deugdelijk zijn en voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken.

5.2 De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument.

5.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees, dan wel tussen Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees, is sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd en op uw verzoek worden aangepast dan wel verwijderd.

9.2 Uw gegevens kunnen alleen door sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien de door Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees jegens consument beperkt tot hetgeen in artikel 5 van deze voorwaarden is bepaald.

10.2 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

10.3 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees. Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.4 Indien Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite www.sigarenwinkelarnouts.nl berusten bij Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Indien u aan Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees schriftelijk opgave doet van een adres, is Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van Hees onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Sigarenspeciaalzaak Arnouts-van He
es